Palvelusetelisääntökirjan yleinen osa 2020

ESSOTEN  PALVELUSETELIt, NIIDEN TARJOAMAT PALVELUT JA  HINNAT LYHYESTI:

VANHUSTEN tavallinen ja TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN

 • sosiaalihuoltolain (2014/1301) 21 § mukaisesti asumispalveluita järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua ja tukea päivittäisessä asumisessa eikä asiakkaalla ole lääketieteellisesti perusteltua syytä sairaalatasoiseen hoitoon
 • tehostettu palveluasuminen on asumispalvelua, joka järjestetään palvelutaloissa tai asumisyksiköissä, joissa henkilökunta on paikalla ympärivuorokautisesti ja palveluntuottaja on merkitty Valviran rekisteriin tehostetun palveluasumisen tuottajana
 • tavallisella palveluasumisella tarkoitetaan asumispalvelua, joka järjestetään palvelutaloissa tai asumisyksiköissä, joissa henkilökunta on paikalla aamu- ja iltavuorossa ja palveluntuottaja on merkitty Valviran rekisteriin tavallisen palveluasumisen tuottajana
 • palvelusetelipäätös on toistaiseksi voimassa, setelin arvo on tulosidonnainen ja sen voimassaolo on kuukausikohtainen. Palvelusetelin arvo määritellään seuraavien tulojen perusteella: verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta ja erittelyosa, selvitys ennakkopidätysperusteista / verovuosi 2018, eläkepäätökset (KELA ja työeläkkeet), Kelan etuudet (eläkettä saavan hoitotuki, ylimääräinen rintamalisä, veteraanilisä), asumistukipäätös, jos asumistuessa on tapahtunut muutoksia, tiedot muista tuloista (korkotulot, vuokratulot, metsätulot, metsän pinta-ala ja paikkakunta, jossa metsä sijaitsee).
 • Tavallisen palveluasumisen setelin arvo on 2280 € / kk (75 € / vrk)
 • Tehostetun palveluasumisen setelin arvo on enintään 3344 € / kk (110 € / vrk)

Vanhusten asumispalvelujen palvelusetelin sääntökirja 2020

VAMMAISpalvelulain mukainen HENKILÖKOHTAINEN APU

 • myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle joka täyttää vammaispalvelulain (1987/380) mukaiset henkilökohtaisen avun saamisedellytykset (ei ole hoivaa, hoitoa tai valvontaa)
 • asiakkaalla tulee olla tarpeen lisäksi kyky ja mahdollisuus palvelusetelin käyttämiseen ja toimimiseen kuluttaja-asemassa
 • seteli on tarkoitettu käytettäväksi vakituisen avustajan sairastuessa sekä myönnettäessä henkilökohtaista apua pieniin tuntimääriin
 • 25 € / t
 • seteli asiakkaalle maksuton

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelustelin sääntökirja 2020

OMAISHOidon PALVELUSETELI

 • omaishoidon palveluseteliasiakkaita ovat omaishoitajat ja -hoidettavat
 • palveluseteli on tarkoitettu tukemaan omaishoitajan jaksamista ja palvelu voi olla avustamista päivittäisissä toiminnoissa, terveyden- ja sairaanhoidollisia toimenpiteitä, kuntoutusta sekä hoidon ohjausta ja neuvontaa
 • seteli myönnetään omaishoidettavan nimellä, säännöllisesti, enintään 6 kk:n ajaksi kerrallaan
 • 105 € / palveluseteli x 3 / kk ja ympärivuorokautisessa hoidossa ateriat sisältyvät setelin arvoon
 • vuorokauden hintakatto on 116,4 €

Omaishoidon vapaan palvelusetelin sääntökirja 2020

RINTAMAVETERAANEILLE KOTIIN VIETÄVÄT AVOPALVELUT

 • kotipalveluseteli on tarkoitettu tukemaan veteraanien kotona asumista
 • kyseeseen voivat tulla esim. kodinhoitajan apu, ateriapalvelu, pyykkipalvelu, siivousapu tai kuljetus-, saattaja- ja keskustelupalvelut
 • tukipalveluina voidaan korvata myös polttopuiden pilkontaa, lumen aurausta ja nurmikon leikkausta, kun ne tapahtuvat veteraanin vakituisen asunnon pihapiirissä
 • tuloja ei tarvitse selvittää, eikä asiakkaille saa muodostua laskuja
 • 500 € / seteli

Rintamaveteraanien kotiin vietävät avopalvelut -palvelusetelin sääntökirja 2020

TILAPÄINEN JA SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO

 • tarkoitettu henkilöille, joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi alentunut niin, että he tarvitsevat kotona selviytyäkseen toisen henkilön apua päivittäisissä henkilökohtaisissa toimissa ja hoidossa; kohde voi olla asiakas tai omaishoitaja
 • tilapäinen palveluseteli:
  • kotipalvelut, tukipalvelut ja kotisairaanhoito kotiutustilanteissa tai muutoin tilapäisesti epävarmuutta ja turvattomuutta kokeville henkilöille lyhytkestoisesti: hygienia, pukeutuminen, asiointi, liikkuminen. lääkehoito, sairaanhoito, ravitsemus, sosiaalinen toiminta
 • enintään 1 kk kerrallaan
 • 20 € / t
 • säännöllinen palveluseteli:
  • asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti, RaVa on vähintään 1.60, kohde ja palvelut samat kuin edellä
  • setelin arvo: 27 €  / seteli ja vähintään 7 €. Se määräytyy asiakkaan tulojen mukaan.
  • Palvelusetelin arvo määritellään seuraavien tulojen perusteella: viimeisin verotuspäätös ja erittelyosa, eläkepäätökset (KELA ja työeläkkeet), Kelan etuudet (eläkettä saavan hoitotuki, ylimääräinen rintamalisä, veteraanilisä), tiedot muista tuloista (korkotulot, vuokratulot, metsätulot, metsän pinta-ala ja paikkakunta, jossa metsä sijaitsee).

Kotiin vietävien palveluiden -palvelusetelin sääntökirja 2020

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU

 • kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella, sosiaalihuoltolaki (710/1982 ja 1301/2014): vanhemman yllättävä sairastuminen, uupumus tai väsymys, perheen kriisitilanteet (onnettomuus, perheen jäsenen kuolema, vanhempien erotilanne), raskauden aikainen tai synnytyksen jälkeinen erityistilanne, erityistarpeet monilapsisessa ja monikkoperheessä, arjen sujuvuuden tukeminen (esim. erilaiset asiointikäynnit), perheen selviytymistä vaikeuttavien tilapäisten syiden vuoksi
 • lyhytkestoinen, maksimissaan kolmen kuukauden tilapäistarve tai määräaikainen pääsääntöisesti arkisin klo 8 – 18 välisenä aikana ja perheille, joissa on alle 12-vuotiaita lapsia
 • pääsääntöisesti setelit ovat voimassa 2 kk kerrallaan / t
 • Setelin arvo on 25 €/ t ja hintakatto 32 € / t

Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin sääntökirja

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN PALVELUSETELI

 • asiakkaita ovat lääkinnällisessä kuntoutuksessa (fysio-, lumfa- ja toimintaterapia) olevat 0 – 64-vuotiaat ei-vaikeavammaiset, joiden sairauden hoitoon kuntoutus liittyy sekä kaikki yli 65-vuotiaat, joiden vajaakuntoisuus on pitkäaikaista tai pysyvää
 • seteli myönnetään korkeintaan vuodeksi, erityisin perustein se voi olla pidempi kuin yksi vuosi, eikä sitä myönnetä jälkikäteen

Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelusetelin sääntökirja 2019

Ateriapalvelun palveluseteli

 • Palveluseteliasiakkaita ovat ateriapalveluja tarvitsevat asiakkaat, joille on tehty palvelun tarpeen arviointi ja joiden bruttotulot eivät ylitä 1200 € kuukaudessa / hakija.
 • Ateriapalvelu on tukipalvelu, jonka avulla lisätään asiakkaan valinnanvapautta valita ateriapalveluntuottaja, tuetaan vähävaraisten asiakkaiden terveydentilan sekä toimintakyvyn ylläpitoa ja kotona asumista mahdollisimman pitkään. Ateriapalveluja voivat saada myös henkilöt, jotka eivät tarvitse muuta Essoten tuottamaa kotipalvelua tai kotihoidon tukipalvelua.
 • Ateriapalvelun palveluseteli on tulosidonnainen, palvelusetelin arvo on 3 euroa aterialta, 60 euroa kuukaudessa ja se myönnetään toistaiseksi voimassa olevaksi.
 • Palvelusetelin arvo määritellään seuraavien tulojen perusteella: viimeisin verotuspäätös ja erittelyosa, eläkepäätökset (KELA ja työeläkkeet), Kelan etuudet (eläkettä saavan hoitotuki, ylimääräinen rintamalisä, veteraanilisä), tiedot muista tuloista (korkotulot, vuokratulot, metsätulot, metsän pinta-ala ja paikkakunta, jossa metsä sijaitsee).

Ateriapalvelun palvelusetelin sääntökirja 2020

Perhehoitajan vapaan palveluseteli

 • Perhehoitajan vapaan palveluseteliasiakkaita ovat perhehoitajat, joiden asiointivapaiden tai vapaapäivien järjestäminen tapahtuu palvelusetelillä.
 • Perhehoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti, jona hän on toiminut toimeksiantosopimuksen perusteella vähintään 14 vrk perhehoitajana ja kolme vuorokautta jos hän on toiminut vähintään 21 vrk. Essote voi tarjota asiakkaalle mahdollisuutta käyttää perhehoitajan vapaan järjestämiseksi palveluseteliä. Palvelusetelin käyttö on asiakkaalle vapaaehtoista ja hän voi halutessaan valita Essoten omana toimintana tuotettavan palvelun.
 • Yhden palvelusetelin arvo on 105€/ vrk. Asiakas saa palveluseteleitä asukasmäärän mukaisesti kuukaudessa enintään yhdeksän, jos hänellä on vapaapäiväoikeutta kolme vuorokautta. Jos perhekodissa on yksi asukas, setelin arvo on 105 €, ja jokaisesta seuraavasta asukkaasta korotus on 70€. Esim. perhekodissa on kaksi asukasta, jolloin setelien kokonaisarvo on 175€, kolmesta asukkaasta 245€ ja neljä asukkaasta 315€. Palvelusetelillä korvattava vuorokausi alkaa perhekotiin saapumisajasta jatkuen seuraavat 24 tuntia.

Perhehoitajan vapaan palvelusetelin sääntökirja 2020

Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten palveluasuminen -palveluseteli

 • Vammaispalvelulain 8 §:n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaispalveluasetuksen 11 §:n mukaan palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti. Vaikeavammaisuutta määriteltäessä ja arvioitaessa henkilön oikeutta palveluasumiseen, ei mitään vammaisryhmää voida sulkea säännöksen soveltamisen ulkopuolelle.  Kehitysvammaisille henkilöille asumispalvelua myönnetään kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain perusteella.
 • Vammaispalveluiden asumispalvelun palvelusetelillä asiakkaalle voidaan hankkia viiden tasoista asumispalvelua sekä kehitysvammahuollon että vammaispalvelulain mukaisessa asumispalvelussa:
  • ohjattu palveluasuminen:                                                        36 e/vrk
  • tehostettu (autettu) palveluasuminen 1:                                 80 e/vrk
  • tehostettu (autettu) palveluasuminen 2:                                 100 e/vrk
  • vaativa tehostettu (autettu) palveluasuminen:                       115 e/vrk
  • erityisen vaativa tehostettu (autettu) palveluasuminen: yksilöllinen setelin arvo
  • tilapäinen palveluasuminen: setelin arvo määritellään samoin periaattein kuin muussakin palveluasumisessa

Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten palveluasuminen palvelustelin sääntökirja 2020

Vammaisten päivähoidon palveluseteli

 • Ohjatussa asumispalvelussa on käytössä yksikössä tapahtuvan päivätoiminnan/päivähoidon palveluseteli, mikäli asiakas ei osallistu yksikön ulkopuoliseen päivä- tai työtoimintaan. Tämän setelin arvo on 35 e/päivätoimintapäivä (arkipäivä).