Palvelusetelisääntökirjan yleinen osa 2022

ESSOTEN  PALVELUSETELIt, NIIDEN TARJOAMAT PALVELUT JA  HINNAT LYHYESTI:

VANHUSTEN tavallinen ja TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN

 • sosiaalihuoltolain (2014/1301) 21 § mukaisesti asumispalveluita järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua ja tukea päivittäisessä asumisessa eikä asiakkaalla ole lääketieteellisesti perusteltua syytä sairaalatasoiseen hoitoon
 • tehostettu palveluasuminen on asumispalvelua, joka järjestetään palvelutaloissa tai asumisyksiköissä, joissa henkilökunta on paikalla ympärivuorokautisesti ja palveluntuottaja on merkitty Valviran rekisteriin tehostetun palveluasumisen tuottajana
 • tavallisella palveluasumisella tarkoitetaan asumispalvelua, joka järjestetään palvelutaloissa tai asumisyksiköissä, joissa henkilökunta on paikalla aamu- ja iltavuorossa ja palveluntuottaja on merkitty Valviran rekisteriin tavallisen palveluasumisen tuottajana
 • palvelusetelipäätös on toistaiseksi voimassa ja setelin arvo on tulosidonnainen. Palvelusetelin arvoa laskurilla määriteltäessä huomioidaan asiakkaan vastaavat tulot kuin kunnallista asiakasmaksua määritettäessä. Lisäksi huomioidaan asiakkaan asumiskustannukset (vuokra sisältäen sähkön ja veden, asumistuki vähennettynä). Asukkaalta perittävän vuokran tulee pysyä Kansaneläkelaitoksen kulloinkin voimassa olevan asumistuen normiston (hyväksytyt neliöt/enimmäisvuokra ym.) rajoissa.
 • Tavallisen palveluasumisen setelin arvo on enintään 80 €/vrk
 • Tehostetun palveluasumisen setelin arvo on enintään 135 €/vrk

Vanhusten asumispalvelujen palvelusetelin sääntökirja 2022

VAMMAISpalvelulain mukainen HENKILÖKOHTAINEN APU

 • myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle joka täyttää vammaispalvelulain (1987/380) mukaiset henkilökohtaisen avun saamisedellytykset (ei ole hoivaa, hoitoa tai valvontaa)
 • asiakkaalla tulee olla tarpeen lisäksi kyky ja mahdollisuus palvelusetelin käyttämiseen ja toimimiseen kuluttaja-asemassa
 • seteli on tarkoitettu käytettäväksi vakituisen avustajan sairastuessa sekä myönnettäessä henkilökohtaista apua pieniin tuntimääriin
 • 25 € / t
 • seteli asiakkaalle maksuton

Henkilökohtainen apu -palvelusetelin sääntökirja 2022

OMAISHOidon PALVELUSETELI

 • omaishoidon palveluseteliasiakkaita ovat omaishoitajat ja -hoidettavat
 • palveluseteli on tarkoitettu tukemaan omaishoitajan jaksamista ja palvelu voi olla avustamista päivittäisissä toiminnoissa, terveyden- ja sairaanhoidollisia toimenpiteitä, kuntoutusta sekä hoidon ohjausta ja neuvontaa
 • seteli myönnetään omaishoidettavan nimellä, säännöllisesti, enintään 6 kk:n ajaksi kerrallaan
 • 120 € / palveluseteli x 3 / kk ja ympärivuorokautisessa hoidossa ateriat sisältyvät setelin arvoon
 • vuorokauden hintakatto on 131,60 €

Omaishoidon vapaan palvelusetelin sääntökirja 2022

RINTAMAVETERAANEILLE KOTIIN VIETÄVÄT AVOPALVELUT

 • kotipalveluseteli on tarkoitettu tukemaan veteraanien kotona asumista
 • kyseeseen voivat tulla esim. kodinhoitajan apu, ateriapalvelu, pyykkipalvelu, siivousapu tai kuljetus-, saattaja- ja keskustelupalvelut
 • tukipalveluina voidaan korvata myös polttopuiden pilkontaa, lumen aurausta ja nurmikon leikkausta, kun ne tapahtuvat veteraanin vakituisen asunnon pihapiirissä
 • tuloja ei tarvitse selvittää, eikä asiakkaille saa muodostua laskuja
 • 500 € / seteli

Rintamaveteraanien kotiin vietävät avopalvelut -palvelusetelin sääntökirja 2022

KOTIIN VIETÄVÄT PALVELUT

Tilapäisen kotihoidon palveluseteli on tarkoitettu kotiutustilanteisiin tai muutoin lyhytkestoisesti, kun asiakkaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky on alentunut tilapäisesti eikä asiakas selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti. Palvelulla tuetaan asiakkaan selviytymistä kotona. Asiakkaan katsotaan kuntoutuvan omatoimiseksi saamansa tilapäisen avun jälkeen.

Tilapäisen kotihoidon palveluseteli voidaan myöntää kotihoidon palveluna sisältäen sekä sairaanhoidollisen palvelun että päivittäisissä toiminnoissa avustamisen tai  kotihoidon palveluna sisältäen pelkästään päivittäisissä toiminnoissa avustamisen, jolla tuetaan selviytymistä päivittäisissä askareissa ja henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa.

 • Enintään 2 viikkoa kerralla, 2 x vrk ja 0.5 – 1 tuntia/kerta
 • Hinta 25 €/tunti

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelillä tarjotaan kotipalveluksi, tukipalveluiksi ja kotisairaanhoidoksi luokiteltavia palveluja. Palvelulla tuetaan asiakkaan kotona selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa, joissa toimintakyky on sairauden tai muun syyn vuoksi pitkäaikaisesti alentunut. Palveluseteli myönnetään kotihoidon kriteerit täyttävän asiakkaan hoitoon tilanteessa, jossa palvelutarve on säännöllistä.

 • Setelin arvo on enintään 28€/ seteli, vähintään 7 €. Arvo määräytyy asiakkaan tulojen mukaan.

Säännöllisen kotihoidon palveluseteliä myönnettäessä otetaan huomioon asiakkaan ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön bruttotulot noudattaen säännöllisen kotihoidon asiakasmaksun määrittämisessä kerättäviä tulotietoja.

 • palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön:
 • veronalaiset ansio- ja pääomatulot (jos tulo on yli 10,00 €/kk)
 • verosta vapaat tulot (esim. hoitotuki sisältäen veteraanilisän, ylimääräinen rintamalisä, elatusapu ja -tuki)
 • metsätulo (Asiakasmaksuasetus 1992/912 28 a §)
 • jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo

Mikäli palveluntuottajan palvelu (tuntihinta) on myönnetyn palvelusetelin arvoa kalliimpi, asiakas maksaa erotuksen omavastuuosuutena suoraan palveluntuottajalle.

Kotiin vietävien palveluiden -palvelusetelin sääntökirja 2022

LAPSIPERHEIDEN TILAPÄINEN KOTIPALVELU

 • Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli on tarkoitettu perheille, joiden jaksaminen on koetuksella erilaisista syistä johtuen.
 • Kotipalvelua myönnetään, jos perhettä kohtaa yllättävä sairastuminen, uupumus tai väsymys, kriisitilanne perheessä, raskauden aikainen tai synnytyksen jälkeinen erityistilanne, erityistarpeet monilapsisessa ja monikkoperheessä ja arjen sujuvuuden tukeminen (esim. erilaiset asiointikäynnit).
 • Palvelun sisältö ja määrä sovitaan perheen tarpeiden mukaisesti. Pääsääntöisesti palvelun sisältö on lastenhoitoa ja kodinhoidollisissa töissä auttamista.
 • Lyhytkestoinen, maksimissaan kolmen kuukauden tilapäinen tarve. Käytettävissä arkisin klo 6 – 21 välisenä aikana. Pääsääntöisesti seteli myönnetään 8 viikon ajalle.
 • Setelin arvo klo 6-18 on 30 € / t (hintakatto 37 € / t) ja klo 18-21 arvo 37 € / t (hintakatto 44 € / t)
 • Lisätiedot: perhepalveluohjaaja p. 044 794 5166

Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin sääntökirja

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN PALVELUSETELI

 • Lääkinnällisen kuntoutuksen käyttäjä on oman kuntoutuksensa aktiivinen osallistuja ja hänellä on tavoitteena parantaa ja/tai ylläpitää toimintakykyään kuntoutusprosessin avulla.
 • Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluseteli on tarkoitettu Essoten alueella kotona asuvalle asukkaalle, jolla on terveydenhuollon ammattihenkilön toteama toimintakyvyn vajaus tai uhka sellaisesta. Palvelun kohderyhmänä ovat henkilöt, joiden vajaakuntoisuus on pitkäaikaista tai pysyvää.
 • Erikoissairaanhoidon palvelusetelijärjestelmään kuuluvat 0-65 vuotiaat, jotka eivät ole vaikeavammaisia, sekä yli 65-vuotiaat. Terapiamuotoja ovat fysioterapia, lymfaterapia ja toimintaterapia.
 • Perusterveydenhuollon palvelusetelijärjestelmään kuuluvat yli 65-vuotiaat pitkäaikaissairaat sekä 0-65-vuotiaat ja vaikeavammaiset, jotka eivät kuulu KELA:n kuntoutuksen piiriin. Terapiamuotoja ovat fysioterapia, lymfaterapia, puheterapia ja toimintaterapia.
 • Tiedot palveluntuottajista, näiden tuottamista palveluista ja hinnoista ovat julkisesti nähtävissä www.palse.fi tai Essoten palveluseteleitä myöntävässä yksikössä.
 • Palveluseteli myönnetään korkeintaan vuodeksi.

Lisätietoa: Kuntoutuksen palveluohjaus puh. 040 359 7022 ma-to 8-11.

Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelusetelin sääntökirja 2019

Ateriapalvelun palveluseteli

 • Palveluseteliasiakkaita ovat ateriapalveluja tarvitsevat asiakkaat, joille on tehty palvelun tarpeen arviointi ja joiden bruttotulot eivät ylitä 1270 € kuukaudessa / hakija.
 • Ateriapalvelu on tukipalvelu, jonka avulla lisätään asiakkaan valinnanvapautta valita ateriapalveluntuottaja, tuetaan vähävaraisten asiakkaiden terveydentilan sekä toimintakyvyn ylläpitoa ja kotona asumista mahdollisimman pitkään. Ateriapalveluja voivat saada myös henkilöt, jotka eivät tarvitse muuta Essoten tuottamaa kotipalvelua tai kotihoidon tukipalvelua.
 • Ateriapalvelun palveluseteli on tulosidonnainen, palvelusetelin arvo on 3 euroa aterialta, 60 euroa kuukaudessa ja se myönnetään toistaiseksi voimassa olevaksi.
 • Palvelusetelin arvo määritellään seuraavien tulojen perusteella: viimeisin verotuspäätös ja erittelyosa, eläkepäätökset (KELA ja työeläkkeet), Kelan etuudet (eläkettä saavan hoitotuki, ylimääräinen rintamalisä, veteraanilisä), tiedot muista tuloista (korkotulot, vuokratulot, metsätulot, metsän pinta-ala ja paikkakunta, jossa metsä sijaitsee).

Ateriapalvelun palvelusetelin sääntökirja 2022

Perhehoitajan vapaan palveluseteli

 • Perhehoidon vapaan palveluseteliasiakkaita ovat perhehoitajat, joiden asiointivapaiden tai vapaapäivien järjestäminen tapahtuu palvelusetelillä.
 • Perhehoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti, jona hän on toiminut toimeksiantosopimuksen perusteella vähintään 14 vrk perhehoitajana ja kolme vuorokautta jos hän on toiminut vähintään 21 vrk. Essote voi tarjota asiakkaalle mahdollisuutta käyttää perhehoitajan vapaan järjestämiseksi palveluseteliä. Palvelusetelin käyttö on asiakkaalle vapaaehtoista ja hän voi halutessaan valita Essoten omana toimintana tuotettavan palvelun.
 • Yhden palvelusetelin arvo on 105€/ vrk. Asiakas saa palveluseteleitä asukasmäärän mukaisesti kuukaudessa enintään yhdeksän, jos hänellä on vapaapäiväoikeutta kolme vuorokautta. Jos perhekodissa on yksi asukas, setelin arvo on 105 €, ja jokaisesta seuraavasta asukkaasta korotus on 70€. Esim. perhekodissa on kaksi asukasta, jolloin setelien kokonaisarvo on 175€, kolmesta asukkaasta 245€ ja neljä asukkaasta 315€. Palvelusetelillä korvattava vuorokausi alkaa perhekotiin saapumisajasta jatkuen seuraavat 24 tuntia.

Perhehoitajan vapaan palvelusetelin sääntökirja 2022

Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten palveluasuminen -palveluseteli

 • Vammaispalvelulain 8 §:n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaispalveluasetuksen 11 §:n mukaan palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti. Vaikeavammaisuutta määriteltäessä ja arvioitaessa henkilön oikeutta palveluasumiseen, ei mitään vammaisryhmää voida sulkea säännöksen soveltamisen ulkopuolelle.  Kehitysvammaisille henkilöille asumispalvelua myönnetään kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain perusteella.
 • Vammaispalveluiden asumispalvelun palvelusetelillä asiakkaalle voidaan hankkia viiden tasoista asumispalvelua sekä kehitysvammahuollon että vammaispalvelulain mukaisessa asumispalvelussa:
 • ohjattu palveluasuminen:                                                        36 e/vrk
 • tehostettu (autettu) palveluasuminen 1:                                 80 e/vrk
 • tehostettu (autettu) palveluasuminen 2:                                 100 e/vrk
 • vaativa tehostettu (autettu) palveluasuminen:                       115 e/vrk
 • erityisen vaativa tehostettu (autettu) palveluasuminen: yksilöllinen setelin arvo
 • tilapäinen palveluasuminen: setelin arvo määritellään samoin periaattein kuin muussakin palveluasumisessa

Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten palveluasuminen palvelustelin sääntökirja 2022

Vammaisten päivähoidon palveluseteli

 • Ohjatussa asumispalvelussa on käytössä yksikössä tapahtuvan päivätoiminnan/päivähoidon palveluseteli, mikäli asiakas ei osallistu yksikön ulkopuoliseen päivä- tai työtoimintaan. Tämän setelin arvo on 35 e/päivätoimintapäivä (arkipäivä).