Sosiaaliasiamies

Laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) säädetään, että kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen sosiaaliasiamies. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä palvelee päätoiminen sosiaaliasiamies. Palvelun piiriin kuuluu Essoten alueen julkinen sekä yksityisen järjestämä sosiaalihuolto.

Sosiaaliasiamiehen lakisääteisenä tehtävänä on:

1. neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
2. avustaa asiakasta muistutuksen ja kantelun tekoon liittyvissä asioissa
3. tiedottaa asiakkaan oikeuksista
4. toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
5. seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle

Sosiaaliasiamiehen työhuone sijaitsee Mikkelin keskussairaalan yhteydessä, osoitteessa Porrassalmenkatu 35-37, P-rakennus (1.krs). Neuvontaa saa arkisin puhelimitse klo 9–12 tai asioimalla etukäteen sovittuna aikana sosiaaliasiamiehen luona. Tapaamisen voi tarvittaessa sopia myös oman kunnan alueelle. Sähköpostia käytettäessä on huomioitava, että ei liitä viestiin tietoturvasyistä henkilötunnustaan tai muita arkaluonteisia tietoja.

Sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia. Sosiaaliasiamiehen tehtäviin eivät kuulu Kelan, vakuutuslaitosten, edunvalvonnan tai työvoimahallinnon asiat.

Sosiaali- ja potilasasiamiehet:

Miia Brunou, puh. 040 359 7241

Virpi Huuhka, puh. 044 794 4307

Irja Tikka, puh. 044 351 2818

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky
Porrassalmenkatu 35 – 37
50100 Mikkeli

sähköposti: etunimi.sukunimi@essote.fi

 

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000), asiakaslaki, tuli voimaan vuonna 2001. Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. Lakia sovelletaan sekä julkiseen että yksityisen järjestämään sosiaalihuoltoon.

ASIAKKAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET ASIAKASLAIN MUKAAN:

  • Palvelun laatu: Asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa
  • Kohtelu: Asiakkaalla on oikeus hyvään kohteluun ilman syrjintää ja asiakkaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä on kunnioitettava. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä asiakkaan äidinkieli ja kulttuuritausta.
  • Itsemääräämisoikeus ja osallistuminen: Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide ja muutoinkin kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan. Asiakkaalla on oikeus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Asiakkaan asia on käsiteltävä ja ratkaistava asiakkaan etu huomioon ottaen. Jos täysi-ikäinen ei kykene osallistumaan ja vaikuttamaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen, on asiakkaan tahtoa selvitettävä yhteistyössä asiakkaan laillisen edustajan, omaisen tai muun läheisen kanssa. Alaikäisen mielipide on otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.
  • Tietojen antaminen asiakkaalle: Asiakkaalla on oikeus saada selvitys oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, toimenpidevaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista seikoista, joilla on merkitystä hänen asiassaan. Asiakas saa tutustua hänestä tallennettuihin tietoihin ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Asiakkaalla on oikeus saada tietoja asianosaisaseman perusteella asiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Asiakkaalla on velvollisuus antaa sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot.
  • Päätös ja palvelusuunnitelma: Asiakkaalla on oikeus saada päätös tai sopimus sosiaalihuollon järjestämisestä kirjallisesti. Pääsääntöisesti asiakkaalle on laadittava palvelusuunnitelma.
  • Valittaminen ja asiakkaan oikeusturvakeinot: Asiakkaalla on oikeus hakea päätökseen muutosta. Sosiaalihuollon laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä on oikeus tehdä muistutus sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle tai kantelu sosiaalihuollon valvontaviranomaisille. Kunnan sosiaaliasiamies avustaa tarvittaessa esimerkiksi muistutuksen teossa ja antaa asiakkaalle tietoa tämän oikeuksista.

 

Tyytymättömyys palveluun tai kohteluun

Sosiaalihuollon palveluun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömän kannattaa ensisijaisesti keskustella palvelua antaneen ammattihenkilön, tämän esimiehen tai sosiaaliasiamiehen kanssa. Mikäli asia ei selviä näin, toimintayksikköön voi tehdä kirjallisen muistutuksen.

MUISTUTUSMENETTELY

Asiakaslain (812/2000) mukaan sosiaalihuollon laatuun tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Jos asiakas ei itse kykene tekemään muistutusta, sen voi tehdä hänen laillinen edustajansa, omaisensa tai muu läheisensä. Muistutuksen tavoitteena on tarjota asiakkaalle helppo ja joustava keino esittää mielipiteensä toimintayksikölle. Samalla toimintayksikölle tarjoutuu mahdollisuus korjata tilanne nopeasti.
Muistutus tehdään pääsääntöisesti kirjallisesti, sen voi tehdä vapaamuotoisella kirjeellä tai muistutuslomakkeella.  Muistutuksessa selvitetään kenestä asiakkaasta on kyse, mitä ja missä on tapahtunut sekä muistutuksen tekijän toivomukset / vaatimukset. Tarvittaessa sosiaaliasiamies voi neuvoa ja avustaa muistutuksen tekemisessä. Muistutus lähetetään osoitteella: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Kirjaamo, Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli.
Toimintayksikön vastuuhenkilö tai sosiaalihuollon johtava viranhaltija vastaa muistutukseen kirjallisesti
noin neljässä viikossa. Muistutuksiin ei vastata sähköpostilla. Jos muistutukseen annettu vastaus ei
tyydytä, asiasta voi edelleen tehdä kantelun sosiaalihuoltoa valvoville viranomaisille.

Asiakkaan palveluun tai kohteluun liittyvä muistutus

KANTELU

Sosiaalihuollosta voi tehdä myös kantelun sosiaalihuoltoa valvoville viranomaisille, kuten aluehallintovirastolle. Lisätietoja kantelun teosta, käsittelystä ja seuraamuksista aluehallintoviraston sivuilta tai sosiaaliasiamieheltä.

Kantelulomake

Jos asiasta ei ole tehty muistutusta, ja valvontaviranomainen arvioi, että kantelu on tarkoituksenmukaisinta käsitellä muistutuksena, viranomainen voi siirtää asian asianomaiseen toimintayksikköön tai sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan käsiteltäväksi muistutuksena.

 

LISÄTIETOJA:

Sosiaali- ja terveysministeriö: http://stm.fi/sosiaalipalvelut

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira: http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto

Aluehallintovirasto: https://www.avi.fi/web/avi/sosiaalipalvelujen-ohjaus-ja-valvonta

Asiakaslaki (812/2000): http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812