Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto hyväksynyt kokouksessaan 22.11.2002 § 28

Erikoissairaanhoitolain 56 a §:n mukaisten Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnalle aiheutuneiden vuotuisten poikkeuksellisten suurten potilaskohtaisten kustannusten tasaamiseksi on sovittu seuraavaa.

1. Rahastosta katetaan potilaan hoidosta aiheutuneet kalenterivuotuiset kustannukset siltä osin kun ne ylittävät viisikymmentätuhatta (50.000) euroa, hallituksen päättämällä tavalla laskettuna, vähennettynä kalliin hoidon tasausjärjestelmän mukaisella kunnan omavastuuosuudella. Kunnan omavastuuosuus on 50.000 euron ylittäville hoitokustannuksille viisitoista (15) prosenttia. Kustannukset kohdennetaan sille kalenterivuodelle, jolle ne on kirjattu sairaanhoitopiirin kustannuksiksi.

2. Tasausjärjestelmää sovelletaan kaikkiin tutkimuksiin, toimenpiteisiin ja hoitoihin.

3. Rahastosta katetaan em. periaatteen mukaisesti sairaanhoitopiirin omien laitosten ja kuntayhtymän puolesta annettuihin maksusitoumuksiin perustuvat hoitokustannukset.

4. Jäsenkunnilta kannetaan ennakkona vuosittain huhtikuun loppuun mennessä toimintakautta edeltävän vuoden ensimmäisen päivän asukaslukuun perustuva maksu. Ennakkomaksun suuruuden asukasta kohti päättää kuntayhtymän hallitus rahaston arvioidun käytön perusteella.

Lopullinen jäsenkunnan maksuosuus kalliin hoidon tasausjärjestelmään määräytyy ao. toimintavuoden tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. Mikäli rahastoon on kerätty varoja vuotuista käyttötarvetta enemmän palautetaan käyttämättä jääneet varat jäsenkunnille. Mikäli tasausta varten ennakkoon kerätyt varat eivät ole riittäneet kattamaan rahaston vaatimia menoja, kannetaan rahastoon lisämaksu jäsenkunnilta. Käyttämättä jääneet varat
palautetaan ja lisämaksu kannetaan kuntayhtymän valtuuston päättämällä tavalla noudattaen samaa asukaslukuun pohjautuvaa perustetta kuin maksujen ennakkokannossa.

5. Kuntayhtymän hallituksella on oikeus tarvittaessa tapauskohtaisesti ratkaista tasausjärjestelmän mahdollisesta soveltamisesta johtuvat erimielisyydet.

6. Rahaston toimintaperiaatteista on näiden sääntöjen lisäksi säädetty perussopimuksen 19 §:ssä. Sen lisäksi rahaston toiminnassa sovelletaan soveltuvin osin perussopimuksen määräyksiä.

7. Nämä säännöt tulevat voimaan 1.1.2003 lukien.