Perussopimus

Perussopimus on voimassa 1.1.2013 alkaen

Sisällys
1. Luku. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
2. Luku. KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTO
3. Luku. KUNTAYHTYMÄN HALLITUS
4. Luku. SUUNNITTELU JA TALOUS
5. Luku. MAKSUT
6. Luku. KUNTAYHTYMÄN EDUSTAMINEN JA NIMENKIRJOITUS
7. Luku. KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN


I Luku.
YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

1 §
Nimi ja kotipaikka

1 mom. Kuntayhtymän nimi on Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Mikkelin kaupunki.

2 §
Tehtävät 

1 mom. Kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon palvelutehtäviä sekä huolehtia sairaanhoitopiireille säädetyistä muista tehtävistä.

2 mom. Lakisääteisten tehtäviensä lisäksi kuntayhtymä hoitaa laissa säädetyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut jäsenkuntiensa puolesta siltä osin kuin kunnat ovat antaneet tehtävät kuntayhtymän hoidettavaksi. Kuntayhtymä voi tuottaa myös muita toimialaansa liittyviä tai sitä tukevia palveluita sekä olla osakkaana tai jäsenenä yhteisöissä, jotka toteuttavat kuntayhtymän tarkoitusperiin liittyviä toimintoja.

Kuntayhtymä voi tuottaa toimialaansa liittyviä tai sitä tukevia palveluja myös muille kuin jäsenkunnille silloin, kun ne eivät lisää jäsenkuntien kustannuksia.

3 mom. Tehtäviensä toteuttamiseksi kuntayh­tymä omi­staa ja hal­litsee sai­raa­loita sekä muita toi­minnan vuoksi tarpeelli­sia kiinteistöjä sekä huo­neistoja.

3 §
Jäsenkunnat

1 mom.
Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat: Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki ja Puumala.

4 §
Jäsenkunnan ottaminen ja ero

1 mom. Jos kunta sairaanhoitopiirijakoa muutettaessa siirretään Etelä-Savon sairaanhoitopiiriin tulee kunta tämän kuntayhtymän jäseneksi piirijaon muutoksen voimaantulosta lukien.

2 mom. Jos jäsenkunta sairaanhoitopiirijakoa muutettaessa siirretään Etelä-Savon sairaanhoitopiiristä toiseen sairaanhoitopiiriin, sen jäsenyys tässä kuntayhtymässä päättyy piirijaon muutoksen voimaantulosta lukien.

5 §
Jäsenkuntien peruspääoma

1 mom. Peruspääoma muodostetaan vuoden 1996 tilinpäätöksen käyttö-
pääomasta vuoden 1997 aloittavaan taseeseen kirjanpitolautakunnan kuntajaoston taseohjeen mukaisesti.

2 mom. Peruspääoma jaetaan jäsenkuntien osuuksiksi vuoden 1996 tilinpäätöksen omistusosuuksien suhteessa. Taseen liitteessä peruspääoma ilmoitetaan jäsenkuntien osuuksina.

3 mom. Jos sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunta sairaanhoitopiirijakoa muutettaessa siirtyy toiseen sairaanhoitopiiriin, on kuntayhtymän suoritettava sille sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, jonka jäseneksi kunta siirtyy, korvaus siirtyvän kunnan peruspääomasta.

4 mom. Mikäli jäsenkunta muissa kuin 3 mom. tapauksissa eroaa kuntayhtymästä sille suoritetaan sairaanhoitopiirin valtuuston päätöksellä kunnan osuus peruspääomasta tai osa siitä. Mikäli muut kunnat eivät suorita kuntayhtymälle poistuvaa pääomaosuutta, alennetaan peruspääomaa. Korvaus peruspääomaosuudesta suoritetaan eronneelle kunnalle tasasuuruisina erinä 10 vuoden aikana eron voimaantulosta lukien.

5 mom. Uuden jäsenkunnan peruspääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta sekä peruspääoman korottamisesta siirrolla vapaasta omasta pääomasta päättää sairaanhoitopiirin valtuusto.

6 mom. Sairaanhoitopiirin valtuusto päättää talousarvion vahvistamisen yhteydessä kuntayhtymän velvollisuudesta suorittaa jäsenkuntien peruspääomaosuuksille korkoa. Valtuusto päättää myös korkotasosta. Korko suoritetaan jäsenkunnille vuosittain joulukuun loppuun mennessä.

6 §
Jäsenkuntien osuudet ja vastuu

1 mom. Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa.

2 mom. Kuntayhtymässä on pidettävä rekisteriä jäsenkuntien peruspääomaosuuksista. Rekisterissä on eriteltävä peruspääomaosuudet jäsenkunnittain.

takaisin perussopimuksen alkuun


2. Luku.
KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTO

7 §
Edustajien valinta, lukumäärä sekä äänivalta

1 mom. Jäsenkunnat käyttävät kuntayhtymässä päätösvaltaansa kuntayhtymän valtuustossa.

2 mom. Valtuustoon jäsenkunnat valitsevat jäseniä kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi seuraavasti:

Kunnan asukasluku väestökirjalain mukaan toimikautta edeltävän vuoden alussa Jäsenten lukumäärä
2000 tai vähemmän 1
2001 – 6000 2
6001 – 10000 3
10001 – 25000 4
25001 – tai enemmän 6

3 mom. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

4 mom. Jäsenkunnan äänimäärä valtuustossa määräytyy ennen valtuuston kokousta viimeksi vahvistettujen tilinpäätösten mukaan siten, että kunnalla on yksi ääni jokaiselta alkavalta sadastuhannesosalta (1/100000) viimeisen tilinpäätöksen ja kahden sitä edeltäneen varainhoitovuoden tilinpäätöksen mukaan sen suoritettavaksi perussopimuksen 17, 19, 20 ja 21 §:ien mukaan määrätyistä maksuista kuntayhtymän omiin menoihin. Näin laskettu kunnittainen äänimäärä pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.

5 mom. Jäsenkunnan äänimäärä voi kuitenkin olla enintään neljäkymmentäviisi sadasosaa (45/100) valtuuston kokouksessa edustettuna olevien jäsenkuntien yhteenlasketusta lähimpään kokonaislukuun pyöristetystä äänimäärästä.

6 mom. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.

8 §
Valtuuston tehtävät

1 mom. Valtuusto

– valitsee vuosittain puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa, valtuuston puheenjohtajat tulee nimetä eri kuntien edustajista,

– hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä,
– hyväksyy jokaista varainhoitovuotta varten kuntalain mukaisen talousarvion, sekä siihen liittyvän tämän perussopimuksen mukaisen kunnittaisen maksuosuuden erityisvelvoitteiden ja valmiuden ylläpidosta sekä taloussuunnitelma,

– päättää rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä,

– valitsee kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan, sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet,

– päättää asioista, joita kuntalain perusteella ei voida siirtää kunnan valtuustolta muille kunnan toimielimille,

– päättää valtuuston työjärjestyksestä, kuntalain edellyttämistä muista johtosäännöistä sekä kalliin hoidon tasausrahaston säännöstä,

– valitsee sairaanhoitopiirin johtajan ja päättää hänen erottamisestaan.

2 mom. Aloiteoikeus

Jäsenkunnalla on oikeus saada haluamansa asiat valtuuston käsiteltäväksi, jos sitä kirjallisesti vaaditaan hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Muun aloiteoikeuden osalta noudatetaan soveltuvin osin kuntalain aloiteoikeutta koskevia säännöksiä.

3 mom. Menettelystä valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston työjärjestyksessä.

9 §
Kokoontuminen ja kokouskutsu.

1 mom. Valtuuston kokous on pidettävä kaksi kertaa vuodessa, kesäkuun ja joulukuun loppuun mennessä.

2 mom. Kevätkokouksessa on hyväksyttävä yhtymän edellisen vuoden tilinpäätös ja päätettävä vastuuvapaudesta.

3 mom. Syyskokouksessa on hyväksyttävä kuntayhtymän kuntalain mukainen talousarvio ja -suunnitelma.

4 mom. Valtuuston kutsuu koolle sairaanhoitopiirin hallitus. Rajoittamattomalta äänimäärältään vähintään yhden kolmasosan (1/3) osuutta edustavien jäsenkuntien sitä vaatiessa pidetään hallituksen esittämien valtuuston kokouksien lisäksi toimialaan kuuluvien asioiden käsittelyä varten ylimääräisiä valtuuston kokouksia.

5 mom. Kutsu kokoukseen on annettava ja lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta valtuuston jäsenille, hallituksen jäsenille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille.

Kokouskutsuun on liitettävä esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotukset.

10 §
Päätösvaltaisuus

1 mom. Valtuusto on päätösvaltainen, kun kokouksessa läsnäolevat edustavat enempää kuin puolta yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä.

takaisin perussopimuksen alkuun


3. Luku.
KUNTAYHTYMÄN HALLITUS

11 §
Jäsenten lukumäärä

1 mom. Valtuusto valitsee sairaanhoitopiirin hallitukseen kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi yhdeksän (9) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Valtuusto valitsee hallituksen jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan noudattaen samaa menettelyä kuin kunnanvaltuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia valittaessa.

2 mom. Millään jäsenkunnalla ei saa olla enemmistöä hallituksen varsinaisista tai varajäsenistä.

3 mom. Sairaanhoitopiirin valtuuston ja hallituksen varsinaiset puheenjohtajat tulee valita eri kuntien edustajista.

12 §
Hallituksen tehtävät, ratkaisuvalta ja toimivallan siirtäminen

1 mom. Hallitus johtaa kuntayhtymää ja sen hallintoa ja huolehtii tällöin kuntayhtymän hallintotehtävistä siten kuin siitä erikseen kuntalaissa ja erityislaissa säädetään tai perussopimuksessa tai muissa kuntayhtymän säännöissä määrätään.

2 mom. Hallitus ratkaisee kaikki yhtymän toimialaan ja toimivaltaan kuuluvat asiat lukuun ottamatta valtuuston päätettäväksi määrättyjä asioita.

3 mom. Kuntayhtymässä voidaan siirtää toimivaltaa kuntalain 14 §:n mukaisesti. Toimivallan siirtämisestä määrätään tarkemmin kuntayhtymän hallintosäännössä.

takaisin perussopimuksen alkuun


4 Luku.
SUUNNITTELU JA TALOUS

13 §
Kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma

1 mom. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

2 mom. Hallitus laatii ehdotuksen taloussuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Taloussuunnitelman valmistelussa on jäsenkunnille annettava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä. Esityksissään jäsenkuntien tulee arvioida myös kuntayhtymän tarjoamien palvelujen käytön kehitystä. Hallituksen ehdotuksessa on käsiteltävä jäsenkuntien asiaa koskevia ehdotuksia ja esityksiä.

3 mom. Taloussuunnitelma ja talousarvio on lähetettävä tiedoksi jäsenkunnille välittömästi suunnitelman hyväksymisen jälkeen.

4 mom. Kuntayhtymän tulee kuntalain mukaisen tiedottamisen mahdollistamiseksi toimittaa jäsenkunnille säännöllisesti riittävää palautetietoa kuntayhtymän palveluiden käytöstä ja kustannuksista.

14 §
Varainhoitovuoden toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus

1 mom. Varainhoitovuoden tilinpäätös on annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun 31. päivään mennessä.

2 mom. Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja sairaanhoitopiirin johtaja.

3 mom. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomuksessa tehtyjen muistutusten johdosta annetut selitykset, hallituksen lausunto ja tarkastuslautakunnan ehdotus on toimitettava valtuustolle viimeistään varainhoitovuotta seuraavan toukokuun 31. päivään mennessä.

15 §
Hallinnon ja talouden tarkastus ja tarkastuslautakunta

1 mom. Hallinnon ja talouden tarkastamisesta noudatetaan mitä siitä on säädetty kuntalaissa ja määrätty kuntayhtymän tarkastussäännössä.

2 mom. Kuntalain mukaiseen tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen.

16 §
Suunnitelmapoistot

1 mom. Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy valtuusto.

takaisin perussopimuksen alkuun


5. Luku.
MAKSUT

17 §
Suoritteiden hinnoittelu ja laskutus

1 mom. Suoritehinnoittelun perustana on palvelusuoritteen hinta, joka sisältää toiminnan välittömät ja välilliset kustannukset, hallinnon yleiskustannukset japääomakustannukset.

2 mom. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein.

3 mom. Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa valtuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa hallitus etukäteen. Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan palvelusuoritteiden määrä ja asiakkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. Yksikköhintoja voidaan muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muutokseen perustuen ja niin, että yksikköhintojen muutos voi tulla voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavan toisen kuukauden alusta lukien.

4 mom. Mikäli riittävän oman pääoman turvaaminen, korvausinvestointeihin varautuminen tai pitemmällä aikavälillä terve ja tasapainoinen taloudenhoito edellyttävät jälleenhankintahintaisten poistojen käyttöä palvelusuoritteiden hinnoittelussa, voidaan se toteuttaa valtuuston päätöksellä.

5 mom. Kuntayhtymä laskuttaa palvelujen käytöstä valtuuston vahvistaman käytännön mukaisesti.

18 §
Hoitokustannusten tasauksen maksuosuus

1 mom. Erikoissairaanhoitolain mukaisten jäsenkunnille aiheutuneiden poikkeuksellisen suurten potilaskohtaisten kustannusten vuotuiseksi tasaamiseksi kuntayhtymällä on valtuuston hyväksymä tasausjärjestelmä.

2 mom. Jäsenkunnilta peritään vuosittain tasausrahaston sääntöjen mukaisin perustein määräytyvä maksuosuus hoitokustannusten tasausjärjestelmään.

19 §
Erityisvelvoitteiden ja valmiuden ylläpidon maksuosuus

1 mom. Jäsenkunnilta voidaan periä erikseen valtuuston päättämin perustein asukaslukuun perustuva vuotuinen maksuosuus valmiuden ylläpidosta ja muista yleisistä velvoitteista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi.

2 mom. Hallitus päättää kalenterivuosittain maksun määrästä asukasta kohti.

20 §
Investointien rahoitus

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto voi päättää, että investointien kustannukset katetaan joko sairaanhoitopiirin lainanotolla tai jäsenkunnan suostumuksella sen suorittamalla peruspääoman korotuksella tai investointiavustuksella.

Mikäli investointi katetaan peruspääoman korotuksella, valtuusto päättää investoinnin hyväksyessään peruspääoman korotuksen ajankohdasta.

21 §
Viivästymiskorko

1 mom. Maksun viivästyessä kuntayhtymä perii korkolain 4 § 3 momentin mukaisen viivästyskoron.

takaisin perussopimuksen alkuun


6. Luku
KUNTAYHTYMÄN EDUSTAMINEN JA NIMENKIRJOITUS

22 §
Edustaminen

1 mom. Kuntayhtymän etua valvoo hallitus ja se edustaa yhtymää sekä tekee sen puolesta sopimukset.

23 §
Allekirjoittaminen ja tiedoksiannot

1 mom. Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset, sitoumukset sekä kirjelmät allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja yhdessä sairaanhoitopiirin johtajan kanssa taikka sairaanhoitopiirin johtaja yhdessä asiaa valmistelleen muun viranhaltijan tai hallituksen määräämän muun henkilön kanssa.

2 mom. Hallitus voi valtuuttaa muunkin henkilön allekirjoittamaan hallituksen puolesta valtuutuksessa määrättyjä kirjeitä, sopimuksia ja kuntayhtymän maksuliikkeen hoidossa tarvittavia asiakirjoja.

3 mom. Sairaanhoitopiirin johtajalla on oikeus käyttää hallituksen puhevaltaa.

4 mom. Kuntayhtymälle tulevia tiedoksiantoja hallituksen puolesta vastaanottaa puheenjohtaja, sairaanhoitopiirin johtaja tai hallituksen määräämä muu viranhaltija.

takaisin perussopimuksen alkuun


7. Luku.
KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN

24 §
Purkaminen

1 mom. Kuntayhtymä on purettava, jos sen tehtävät on järjestetty toisen kuntayhtymän tai siirretty jäsenkuntien muutoin hoidettaviksi. Purkaminen on suoritettava vuoden kuluessa tällaisesta järjestelystä.

25 §
Loppuselvitys

1 mom. Kuntayhtymän purkautuessa hallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille niiden peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa.

26 §
Voimaantulo ja soveltaminen

1 mom. Tämä perussopimus tulee voimaan 1.1.2013 alkaen.

takaisin perussopimuksen alkuun