Hankkeen nimi: Ohjaava Olkkari

Keskeinen sisältö:

Hankkeen tavoitteena on käynnistää nuorisotakuuseen liittyvän ohjaamotoiminnan mukaisia matalan kynnyksen palveluja. Erityisenä tavoitteena on matalan kynnyksen koulutuspalveluiden käynnistäminen. Etelä-Savon ammattiopisto on keskeinen toimija koulutuspalveluiden kehittämisessä alueella. Yhteishankkeella toteutetaan ohjaamotoiminnan valtakunnallista tavoitetta, jossa perusajatuksena on, että ohjaamoissa työskentelevät ammattilaiset toimivat oman perusorganisaationsa edustajana.

Ohjaavan Olkkarin tavoitteena on vahvistaa nuorten hyvinvointia, mahdollistaa nivelvaiheissa olevien nuorten koulutukseen ja työelämään pääsyä sekä vahvistaa nuorten toimijuutta ja osallisuutta matalan kynnyksen palveluissa. Olkkarista rakennetaan osa valtakunnallista ohjaamomallia, jossa toteutetaan organisaatiorajat ylittävää matalan kynnyksen palvelua alle 30-vuotiaille nuorille. Uusien matalan kynnyksen koulutuspalveluiden kautta nuoret löytävät omia tulevaisuuden polkujaan. Olkkarin terveyspalveluilla ja omaehtoisella toiminnalla nuorten osallisuus ja omasta hyvinvoinnista huolentiminen kasvavat. Erityisesti painotetaan elämänsä nivelvaiheissa olevien nuorten palveluiden kehittämistä. Kehittämistyössä laajennetaan matalan kynnyksen toimijaverkostoa ja vahvistetaan sen yhdessä toimimista nuorten hyväksi.

Hankkeessa kehitetyillä palveluilla parannetaan nuorten hyvinvointia, palveluiden saatavuus kehittyy ja nuorisotakuun nivelvaiheiden ohjaus vahvistuu. Hankkeessa mahdollistetaan nuorten omaehtoisen toiminnan toteuttaminen. Osallisuutta rakennetaan toteuttamalla vertaistuki- ja vapaaehtoistoimintaa. Uudet käynnistettävät palvelut lisäävät ja monipuolistavat nuorelle tarjottavaa ohjausta ja tukea. Henkilökohtaista ohjausta ja räätälöityjä ratkaisuja on tarjolla enemmän ilman ajanvarausta. Uusien kehitettävien matalan kynnyksen terveys- ja koulutuspalvelujen pääpainopiste on nivelvaiheessa olevien nuorten palveluiden toteuttaminen. Hanke koordinoi ja yhteen sovittaa uusien matalan kynnyksen palveluiden toteutuksen osana yhteistä verkostotyötä. Palveluiden järjestäjät ovat jäsenenä nuorten ohjaus ja palveluverkostoissa.

Hankkeen päätavoitteena on tasavertaisten palveluiden mahdollisuus sukupuolesta riippumatta. Ilman lähetettä ja ajavarausta tapahtuvien palvelujen järjestäminen mahdollistaa nuoren osallisuuden hänen tilanteestaan huolimatta. Erilaisessa elämäntilanteessa olevat nuoret eivät joudu eriarvoiseen asemaan. Välillisesti nuorten palvelut vahvistuvat.

Hankkeen hallinnoija: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (Essote)

Muut hankkeeseen osallistujat: Osatoteuttaja: Etelä-Savon ammattiopisto(Esedu)

Yhteyshenkilö: Sari-Anne Ratia, Ohjaamo Olkkarin toiminnanohjaaja

Hankeaika: 1.6.2015-31.5.2017

Avainsanat: Ohjaamo, Olkkari, nuorisotakuu, matala kynnys, nuoret, monialaiset palvelut

Rahoittaja: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Euroopan sosiaalirahasto

Hankkeen kustannusarvio: 399 175€

Nettisivut: ohjaamot.fi/web/ohjaamo-olkkari-mikkeli