Hankkeen nimi:
SOSRAKE -osaamisverkosto


Keskeinen sisältö:
Essote on mukana ylimaakunnallisessa sosiaalialan kehittämishankkeessa, jossa luodaan alueelle sosiaalialan rakenteellisen työn osaamisverkosto. Vuonna 2015 tuli voimaan uusi sosiaalihuoltolaki, joka säätää rakenteellisesta sosiaalityöstä. Sillä tarkoitetaan tiedon tuottamista asiakaspinnasta ja sen saattamista johtamisen, toiminnan kehittämisen ja päätöksenteon tueksi. Alueella, kuten koko Suomessa, on haasteita vastata sosiaalihuoltolain edellyttämään rakenteellisen sosiaalityön tiedontuotannon vaatimukseen. Sitä ei ole aiemmin huomioitu sosiaalialan koulutuksissa ja alueella on osaamisvajeita ja puutteita toimivista välineistä tiedontuottamiselle.

Palveluja järjestetään asiakkaille hyvin perinteisesti, vaikka palvelujen vaikuttavuudesta ei ole juurikaan tutkittua tietoa. Sosiaalityön asiakkaat ovat tyypillisesti myös monen muun toimijan asiakkaita. Laajemman kuvan rakentaminen asiakkaiden palvelutarpeista edellyttää yhteistyökumppaneiden tiedon hyödyntämistä ja sen kokoamista yhteen. Kokonaiskuvan luominen on välttämätöntä toiminnan oikein kohdentamiseksi. Hankeen toimia pilotoidaan aikuisten sosiaalityössä.


Hankkeen aikana on tarkoitus:

  • Muodostaa osaamisverkosto alueen eri toimijoista.
  • Tehdä osaamiskartoitus ja sen pohjalta suunnitella toimenpiteet osaamistarpeisiin vastaamiseksi.
  • Tehdä kokeiluja erilaisista tiedontuotannon tavoista ja menetelmistä.
  • Pyrkiä luomaan monitoimijaisesti tuotettu tietoperusta työikäisten asiakkaiden palvelutarpeista, jotta palveluja pystytään jatkossa kehittämään tarveperusteiseen suuntaan.
  • Vahvistaa osaamista ja luoda rakenteet tiedon välittämiselle sosiaalityön sisältä muiden toimijoiden käyttöön.

Hankkeen hallinnoija:
ISO, Itä-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus


Muut hankkeen osatoteuttajat:

  • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote)
  • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy (Xamk)
  • Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy (Diak)

Kehittäjäkumppaneina toimivat useat Itä-Suomen kunnat ja kuntayhtymät, Itä-Suomen yliopisto ja Mikkelin Toimintakeskus ry.


Yhteyshenkilö:
Hankekoordinaattori, Satu Marja Tanttu, 040 359 9405, satu.marja.tanttu (at) essote.fi


Hankeaika:
1.5.2020-31.10.2022


Avainsanat:
Rakenteellinen sosiaalityö, aikuissosiaalityö, sosiaalityön kehittäminen, osaamisverkosto, osaamiskartoitus, osaamisen vahvistaminen, tiedontuotanto


Rahoittaja:
ESR toimintalinja 4, hankkeen kokonaiskustannusarvio 982 470e, Essoten osahankkeen kokonaiskustannus 190 719e, josta tuen määrä 152 576e ja omarahoitusosuus 38 143e. Tukiprosentti 80%.

SOSRAKE-osaamisverkosto hanke logot