Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut täydentävät julkisia palveluja. Yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan yksityisen henkilön, yrityksen tai yhteisön tuottamia lasten ja nuorten huollon, varhaiskasvatuksen, vammaispalvelujen, kehitysvammahuollon, vanhushuollon ja päihdehuollon palveluja tai mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut sekä muita vastaavia sosiaalihuollon palveluita.

Osa yksityisistä palveluntuottajista toimii yksinomaan markkinoilla tarjoamatta palvelujaan kunnalle. Tällöin niiden asiakasta koskee kuluttajansuojalainsäädäntö.

Essoten omien yksiköiden valvontasuunnitelmat
Yksityisten palvelutuottajien omavalvontasuunnitelmat
Luvanvaraiset
Ilmoituksenvaraiset

 

Omavalvonta

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien on laadittava toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki palvelujen tuottajan tarjoamat sosiaalipalvelut. Valvira on antanut määräyksen omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta

Omavalvontasuunnitelma terveydenhuollossa

Kun palvelujen tuottaja toimii kahdessa tai useammassa toimipaikassa, on terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan laadittava toiminnan laadun varmistamiseksi palvelujen tuottajan ja sen erillisten toimipaikkojen toiminnan kattava kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Siinä määritellään mm. yrityksessä noudatettavat toimintavat ja niiden toteuttamisen seuranta. Velvoite laatia omavalvontasuunnitelma koskee sekä yhden että usean aluehallintoviraston alueella toimivia palvelun tuottajia. Omavalvontasuunnitelma toimitetaan lupaviranomaiselle viimeistään palveluntuottajan aloitusilmoituksen liitteenä. Omavalvonta on terveydenhuollon toimintayksikön omaa toimintaa. Palvelun tuottajalta edellytetään ammattitaitoa, tietoa ja kokemusta arvioida, minkälaisella omalla ohjauksella ja valvonnalla toiminnan laatu ja säädöstenmukaisuus varmistetaan. Omavalvontasuunnitelmaan tarvittavan kirjallisen aineiston laajuus riippuu toiminnan moninaisuudesta ja toimintaan liittyvistä riskeistä.

Omavalvontasuunnitelmassa tulisi analysoida ja kuvata seuraaviin lakisääteisiin asiakokonaisuuksiin liittyvät menettelyt ja toimintatavat yrityksessä:

  • Tiedot palvelun tuottajasta
  • Toimipaikkojen nimet ja osoitteet
  • Vastaavan johtajan tiedot
  • Toiminnan kuvaus ja laadunhallinta
  • Henkilökuntaan liittyvät tiedot
  • Tilat
  • Laitteet

Yksityisen toiminnan valvonta

Aluehallintoviraston tehtäviin kuuluu kunnallisten ja yksityisten sosiaalipalvelujen ohjaus ja valvonta. Aluehallintovirasto arvioi ja seuraa kuntien ja yksityisten tuottamia sosiaalipalveluja sekä myöntää yksityisten sosiaalipalvelujen luvat

Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo terveydenhuoltoa sekä arvioi terveydenhuollon palveluja sekä myöntää yksityisten terveyspalvelujen luvat ja valvoo ammatinharjoittamista ammatinharjoittamisen valvonta.

Kaikkien palveluntuottajien, joilla on lupa tuottaa ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on annettava vuosittain toiminnastaan kertomus aluehallintovirastolle. Toimintakertomus tulee antaa erikseen jokaisesta luvanvaraisesta toimintayksiköstä.

Valtakunnallinen sosiaalihuollon ohjaus- ja valvontaviranomainen on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Valvontaa toteutetaan vuosittain vahvistettavien aluehallintoviraston ja Valviran valvontasuunnitelmien pohjalta tietyille osa-alueille sekä aluehallintoviraston saamien epäkohtailmoitusten perusteella.

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet ja toteutus

Haku- ja ilmoituslomakkeet

Yksityiset terveydenhuollon palvelut

Terveydenhuollon itsenäinen ammatinharjoittaminen

Liitteet