Valvontatiimin toiminta

Tutustu Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintayksiköiden valvontaan alla olevalta videolta:

Omavalvonta

Omavalvonnan avulla valvotaan Essoten palvelujen ja ostopalveluiden laatua ja, että yksikössä toteutetaan  lainsäädännön, suositusten  sekä yksikön omia laatutavoitteita käytännössä.

Valviran antaman määräyksen (1/2014) mukaisesti palveluntuottajan tulee tehdä omavalvontasuunnitelma kuuden kuukauden kuluessa yrityksen perustamisesta yksityisissä sosiaalipalveluissa ja sosiaalihuoltolaki velvoittaa myös julkisissa sosiaalipalveluita tekemään omavalvontasuunnitelmat. Omavalvontasuunnitelma on omavalvonnan työväline.

Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan, miten palveluntuottaja varmistaa palvelujen toteuttamisen laadukkaasti ja asiakasturvallisesti.

Omavalvontasuunnitelmassa tulee varautua mahdollisiin kriittisiin tilanteisiin sekä kuvata kuinka toimitaan, jos palvelu ei toteudu asetettujen tavoitteiden mukaisesti tai asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua.

Omavalvontasuunnitelma on julkinen asiakirja, joten se tulee voida antaa asiakkaalle. Suunnitelman tulee lisäksi olla nähtävillä palveluntuottajan toimitiloissa ilman erillistä pyyntöä.

Palveluntuottajan tulee tarkistaa omavalvontasuunnitelma vuosittain ja päivittää suunnitelma aina tilanteen muuttuessa. Yksikön omavalvonnan vastuuhenkilö vastaa omavalvonnan toteuttamisesta yksikössään ja vastuuhenkilön tiedot löytyvät omavalvontasuunnitelmasta.

Omavalvonnasta ja omavalvontasuunnitelmasta tarkemmin Valviran verkkosivuilla.

Essoten omien yksiköiden omavalvontasuunnitelmat

Yksityisten palvelutuottajien omavalvontasuunnitelmat, Vanhus- ja vammaispalvelut

Yksityisten palveluntuottajien omavalvontasuunnitelmat, kotiin vietävät palvelut ja tukipalvelut

Yksityisten palveluntuottajien omavalvontasuunnitelmat, Lapsiperheiden palvelut

Yksityisten palvelutuottajien omavalvontasuunnitelmat, Mielenterveys- ja päihdepalvelu

Sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus