Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) takaa Essoten potilaille ja sosiaalihuollon asiakkaille erilaisia oikeuksia.

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen

Essoten henkilörekistereissä olevien tietojen on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä. Rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset tiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä. Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Jos potilaan tai asiakkaan mielestä asiakirjoissa tai tiedoissa on virheellistä tietoa tai käyttötarkoituksen kannalta turha tieto, voidaan käyttää tiedon oikaisua varten lomaketta tai vapaamuotoista kirjettä, jossa on yksilöity mahdollisimman tarkasti se tieto tai ne tiedot, jotka tulee korjata tai poistaa.

Potilastietoja tai sosiaalihuollon asiakastietoja voidaan oikaista tai poistaa mikäli terveydenhuollon ammattihenkilö tai sosiaalihuollon ammattihenkilö katsoo tiedon olevan käyttötarkoituksen kannalta turha tai virheellinen. Täydellistä tiedon poistamista ei tehdä, koska tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 3. kohdassa b) todetaan, että oikeutta tulla unohdetuksi ei sovelleta, jos henkilötietojen käsittely tai henkilörekisteri perustuu kansallisessa lainsäädännössä lakisääteisen tehtävän toteuttamiseen.

Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy oikaisemasta tietoa tai poistamasta tietoa, rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi (tietosuojalaki 21 §).

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä potilasrekisteritiedon oikaisupyyntö tehdään kirjallisena ja lähetetään johtajaylilääkärille (psykiatrian tietojen osalta psykiatrian tulosyksikön johtajalle), joka myös päättää pyynnön hyväksymisestä.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän sosiaalihuollon asiakastietojen oikaisupyyntö tehdään kirjallisena ja lähetetään kuntayhtymän kirjaamoon osoitteella Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, kirjaamo, Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli.

Lomake potilasrekisteritietojen oikaisupyynnön tekemistä varten

Rekisteritiedon oikaisuvaatimus potilastiedot

Lomake asiakasrekisteritietojen oikaisupyynnön tekemistä varten

Rekisteritiedon oikaisuvaatimus asiakastiedot

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että Essote rekisterinpitäjänä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

Voitte käyttää oikeuttanne käsittelyn rajoittamiseen samalla kun pyydätte henkilötietojen oikaisua tai poistamista yllä olevilla lomakkeilla.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Potilaalla ja sosiaalihuollon asiakkaalla ei ole lähtökohtaisesti oikeutta vastustaa potilastietojen ja sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyä, koska kyseessä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän lakisääteinen tehtävä.

Oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän rekisterinpitäjänä tekemän ratkaisun osalta rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi
Puhelinneuvonta 02956 66700 ma-ke klo 9 -16
www.tietosuoja.fi