Vanhuspalvelulain mukainen kysely asiakaskokemuksesta ja palvelun laadusta toteutetaan joka toinen vuosi asiakkaille sekä asiakkaiden omaisille.  Kyselyn ajankohta oli Essotessa 27.1 – 15.3.2020.

Asiakaskyselyiden vastausten perusteella vanhuspalvelujen toimintaa kehitetään, tehdään toimenpiteitä ja seurataan toimenpiteiden toteutumista. Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 736 asiakasta ja 536 asiakkaan omaista.

Kysely toteutettiin edellisen kerran vuoden 2017 lopussa. Erona edelliseen kyselyyn oli vuoden 2020 kyselyssä, että kotihoidolla ja kuntouttavalla päivätoiminnalla oli erilliset kyselyt. Tulokset eivät ole siten täysin vertailukelpoisia.

Asiakkaiden ja omaisten kokemukset kuntouttavasta päivätoiminnasta

Kyselyyn vastasi 320 kuntouttavan päivätoiminnan asiakasta ja 151 asiakkaan omaista. Asiakkaat ja omaiset kokivat kuntouttavan päivätoiminnan hoidon ja palvelun kouluarvosanalla arvioiden hyväksi. Suurin osa suosittelisikin palvelua muille vastaavaa palvelua tarvitseville.

Omaiset kokivat päivätoiminnan tuen ja kohtelun hyväksi, mutta tiedon saannissa läheisen hoidosta ja palveluista kokivat omaiset kehittämistä. Puhelin ja sähköposti koettiin helpoimmaksi tavaksi olla yhteydessä henkilökuntaan.

Omaiset kokivat, että läheisen lääkehoidosta, hygieniasta ja ravinnosta huolehditaan hyvin ja kuntouttava päivätoiminta tukee kotona asumista.

Asiakkaat kokivat saavansa henkilökunnalta riittävästi tukea toimintakykyä ja kuntoutumista edistävään toimintaan sekä tietoa heitä koskevista palveluista, mutta oman hoitonsa ja palvelunsa suunnitteluun osallistumisessa on vielä kehitettävää. Kehittämistä on myös päivätoiminnan järjestämänä ulkoiluun pääsemisessä, kodin ulkopuolelle saattajan saamisessa sekä kyyteihin liittyvissä asioissa.

Asiakkaiden ja omaisten kokemukset kotihoidosta

Kyselyyn vastasi 281 kotihoidon asiakasta ja 153 asiakkaan omaista. Asiakkaat ja omaiset kokivat kotihoidon hoidon ja palvelun kouluarvosanalla arvioiden hyväksi. Suurin osa suosittelisikin palvelua muille vastaavaa palvelua tarvitseville.

Oman hoidon ja palvelun suunnitteluun osallistuminen koettiin vuoden 2017 kyselyssä yhdeksi kehittämiskohdaksi. Tässä osa-alueessa olikin tapahtunut positiivinen muutos sekä asiakkaiden että omaisten tuloksissa.

Omaiset kokivat kotihoidon tuen ja kohtelun hyväksi ja puhelimen helpoimmaksi tavaksi olla yhteydessä henkilökuntaan. Läheisen saama kotihoito myös tuki omaisten mielestä kotona asumista. Asiakkaat ja omaiset kokivat saavansa lääkehoidon toteutukseen riittävästi apua.

Kehittämistä koettiin olevan hoitajien vaihtuvuudessa, jolla on vaikutusta asiakkaiden kokemaan turvattomuuden tunteeseen, tiedon kulkuun sekä hoidon laatuun. Vastaajat toivoivat enemmän tukea ja kannustusta toimintakykyä ja kuntoutusta ylläpitävään toimintaan.

Asiakkaat kokevat saavansa riittävästi tietoa itseään koskevista palveluista, mutta omaiset kokivat tässä kehittämistä. Kehittämistä on myös asiakkaiden ja omaisten mielestä kotihoidon järjestämänä ulkoiluun pääsemisessä ja tarvittaessa kodin ulkopuolella saattajan saamisessa.

Tiedon kulkuun, hygienia-asioihin ja kotikäyntien kiireettömyyteen toivottiin kiinnitettävän huomiota.

Asukkaiden ja omaisten kokemukset ympärivuorokautisesta asumisesta

Kyselyyn vastasi 135 ympärivuorokautisen asumisen asiakasta ja 232 asiakkaan omaista. Asiakkaat ja omaiset kokivat ympärivuorokautisen asumisen hoidon ja palvelun kouluarvosanalla arvioiden hyväksi ja suurin osa suosittelisikin palvelua muille vastaavaa palvelua tarvitseville.

Asukkaat viihtyivät hyvin asumisyksikössään ja kokivat olonsa turvalliseksi. Suurin osa asukkaista koki voivansa vaikuttaa omaan päivärytmiinsä.

Ruoan laatu koettiin hyväksi ja apua ruokailussa oli tarvittaessa saatavissa.

Suurimman osa omaisista oli sitä mieltä, että heidän läheisensä lääkehoidosta, hygieniasta ja ravinnosta huolehdittiin asumisyksikössä hyvin.

Yhteydenpidossa omaisiin asukkaat kokivat saavansa tarvitsemansa avun. Omaiset kokivat puhelimen helpoimmaksi tavaksi olla yhteydessä henkilökuntaan.

Asukkaat kokivat, että toimintakykyä ylläpitäviä ja kuntoutumista edistäviä palveluja sekä tarvittavia apuvälineitä oli saatavilla.

Asukkaat ja omaiset kokivat hoidon ja palvelun suunnitteluun osallistumisessa kehittämistä, vaikka verrattuna vuoden 2017 asukkaiden ja omaisten tuloksiin tässä osa-alueessa onkin tapahtunut suuri parannus.

Ulkoilua, virkistys- ja kulttuuritoimintaa toivottaisiin lisää. Kehittämistä oli omaisten mielestä myös toimintakykyä ylläpitävissä ja kuntoutumista edistävissä palveluissa.

Jatkotoimenpiteet

Kuntouttavan päivätoiminnan, kotihoidon ja asumispalvelujen tulokset käydään läpi työyksiköissä työntekijöiden kanssa esimiesten ja palvelupäälliköiden johdolla. Alueen tulosten läpikäymisen jälkeen katsotaan kunkin alueen kehittämiskohdat ja tehdään suunnitelmat, miten kyselyssä nousseita asioita lähdetään kehittämään. Kyselyn loppuun yhteystietonsa jättäneisiin ollaan yhteydessä.

Lisätietoja

Sanna Luokkamäki
Laatupäällikkö
Vanhus- ja vammaispalvelut
Essote
sanna.luokkamaki [at] essote.fi
044 351 6371