Vanhusten asumispalveluille riittää hyvin tarjoajia Etelä-Savossa. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) sai kaikkiaan 76 tarjousta 23 eri palveluntuottajalta, kun puitesopimuskilpailutuksessa oli hankinnan kohteena vuosittain noin 16,3 miljoonalla eurolla iäkkäiden asukkaiden tavallista ja tehostettua palveluasumista.

Nykyisellään Essotella on seitsemässä jäsenkunnassa 418 omaa palveluasumisen paikkaa ja 390 paikkaa ostetaan. Näihin palveluihin siirrytään, kun iäkäs henkilö ei pärjää enää kotonaan, vaikka saakin kotihoitoa ja muuta tukea.

– Kilpailutus vahvisti luottamusta tulevaan. Peräti 42 tarjouksista koski perustettavaa yksikköä eli sellaista, joka ei ole vielä olemassa. Vaikka Etelä-Savossa palveluasumista tarvitsevien määrä kasvaa nopeasti, myös kapasiteettia tulee olemaan tarjolla ja hyvin erilaiset, isot ja pienet tuottajat ovat liikkeellä, Essoten johtaja Risto Kortelainen sanoo.

Tarjouksen jätti myös 34 nykyisin alueella toimivaa yksikköä, joista 10 tarjoaa sekä tehostettua että tavallista palveluasumista. Perustettavista 42 uudesta yksiköstä 32 tarjoaa molempia asumisen palveluja.

– Tietyt kriteerit piti täyttyä ennen kuin pääsi mukaan kilpailutukseen, kertoo vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.

Ehdottomina vaatimuksina palveluntarjoajilta edellytettiin yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan lupaa tai rekisteröitymistä tarjoamansa palvelun tuottajaksi. Lisäksi tehostetussa palveluasumisessa edellytettiin terveydenhuollon toimilupaa. Toimilupien tuli olla kunnossa ennen palvelun aloittamista. Vuokra ei myöskään saanut ylittää Kelan eläkkeensaajan asumistuen kuntakohtaista enimmäismäärää.

Kilpailutuksen ehtojen mukaan palveluntuottajan yksikön tuli lisäksi sijaita Essoten kuntien alueella tai naapurikunnissa. Vain kaksi tarjousta jouduttiin hylkäämään.

Kaikki tarjouspyynnön vaatimukset täyttävät yksiköt valittiin puitesopimuksen piiriin palveluntuottajiksi. Puitesopimuksen piiriin pääsy ei kuitenkaan vielä takaa asiakkaita missään tietyssä järjestyksessä, sillä kiinteää paikkamäärää ei ole. Asiakkaat saavat tarvitsemansa paikan palveluntarpeen arvioinnin perusteella heille parhaiten sopivasta paikasta.

Nykyisille asiakkaille ei muutoksia

– Nykyisille asiakkaille ei tule muutoksia kilpailutuksen takia. Jokainen nykyisessä asumispalvelun paikassa oleva iäkäs henkilö myös jatkaa siellä. Uudet asiakkaat taas saavat paikan palvelutarpeen ja minikilpailutuksen perusteella eli uusien asiakkaiden sijoittelussa käytetään palveluohjauksellista menettelyä. Omaisia ja läheisiä kuullaan tietysti, Kaukonen sanoo.

Asumispaikan hinnaksi muodostuu nykyisissä ei ympärivuorokautisissa palveluasumisen paikoissa enintään 78 euroa vuorokaudessa ja ympärivuorokautisessa, tehostetun palveluasumisen paikoissa enintään 113 euroa vuorokaudessa. Uusien paikkojen hinta on kiinteä 78 euroa vuorokaudessa tavallisissa palveluasumisen paikoissa ja määräytyy minikilpailutuksen perusteella tehostetussa palveluasumisessa.

Essoten alueella vanhuspalvelujen piirissä on kaikkiaan noin 6000 henkilöä, joista siis noin 800 asumispalveluissa. Tähtäimessä on pitää ihmiset kotona tai kodinomaisissa palveluissa mahdollisimman pitkään.

– Tavoitteena on lisätä myös omaa kapasiteettia 1-2 tehostetun palveluasumisen yksiköllä. Haluamme huolehtia monipuolisuudesta lisääntyvän valinnanvapauden oloissa, jotta ihmiset voivat valita julkisen ja yksityisen paikan välille. Puutetta kuntayhtymän oma tuotantona tarjottavista paikoista on erityisesti Mikkelissä, Kortelainen sanoo.

Palveluasumiseen tulevien määrää riippuu pitkälti 75 vuotta täyttäneiden määrästä. Kun vuoden 2016 lopussa 75 vuotta täyttäneitä asukkaita oli kuntayhtymän jäsenkunnissa kaikkiaan noin 12 500, niin vuonna 2025 iäkkäitä on noin 16 700. Essoten alueella tulee näin olemaan joka vuosi noin 50 sellaista iäkästä henkilöä enemmän, jotka tarvitsevat joko säännöllistä palvelua kotona asumisen tueksi tai ympärivuorokautista palveluasumista.

Katso puitesopimuskilpailutuksessa toimittajiksi valitut

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Johtaja, Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Niina Kaukonen
Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, Essote
niina.kaukonen [at] essote.fi
044 794 4003

 

Vanhusten palveluasumisten termejä

Palveluasuminen = Palveluasuminen on asumismuoto ikääntyneille, jotka tarvitsevat hoitohenkilökunnan päivittäistä tukea ja apua asumiseensa. Henkilökunta on paikalla aamuin ja illoin. Asiakkaat pärjäävät yöaikaan turvapuhelimen tai muun teknologian avulla. Yöaikaan avun tarve on satunnaista.

Tehostettu palveluasuminen = Tehostettu palveluasuminen kattaa huomattavasti enemmän palveluja kuin palveluasuminen. Siihen kuuluu ympärivuorokautinen perusturva: henkilökohtaisten tarpeiden mukainen hoito ja hoiva, apu, ohjaus ja tuki henkilöstöltä. Henkilökunta on paikalla 24/ 7 eli tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa, esim. muistisairaille asiakkaille ja muille paljon apua tarvitseville

Minikilpailutus tehostetussa asumispalvelussa = Asiakkaalle määritellä asiakasprofiili, jonka perusteella palveluohjausryhmä valitsee minikilpailutukseen mukaan vähintään kolme palveluntuottajaa. Palveluntuottajien valinta minikilpailutukseen perustuu asiakkaan parhaan toteutumisen näkökulmaan. Lisäksi palveluntuottajien valinnassa minikilpailutukseen käytetään esitietoina ja valintakriteereinä tarjouksessa ilmoitettuja tietoja palveluntuottajasta.

Minikilpailutuksesta vastaa palveluohjausryhmä. Tarjouspyyntö kohdistetaan mukaan valituille palveluntuottajille. Tarjouspyynnössä kysytään palveluntuottajalta kyseisen asiakasprofiilin mukaista tehostetun palveluasumisen vuorokausihintaa, joka sisältää kaikki asiakkaan tarvitsemat palvelut. Palveluohjausryhmä valitsee palveluntuottajaksi kokonaishinnaltaan edullisimman palveluntuottajan.